Máy chiếu Sony VPL DX240

Máy chiếu Sony VPL DX240

Máy chiếu Sony VPL DX240

Giá: 13,299,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Ma y chiê u Sony VPL DX240

Ma y chiê u Sony VPL DX240

Giá: 13,490,000 VND

Khu vực: Hà Nội

SONY VPL DX240

SONY VPL DX240

Giá: 13,800,000 VND

Khu vực: Đà Nẵng

Thông tin chung
Tính năng hiển thị
Tính năng âm thanh
Kết nối
Đặc trưng khác

Bình Luận

Video Review